top of page
ep-consulting-graphics-02.png

Koolitusprogramm
"Keeleõpetajast keele-coach'iks"

PROGRAMMI KIRJELDUS

ep-consulting-graphics-01.png

1. OSA. „Esimesed sammud keeleõpetajast keele-coach'iks"

Läbiviija: Evelyn Soidla (coach, superviisor, meeskonna arendaja, koolitaja)

Eeldused: õpetamiskogemus (enne koolitusprogrammi korraldatakse osalejate vajaduste analüüs küsimustiku abil, varasem coaching`u kogemus ei ole vajalik)

Coaching’u põhimõisted, coach’i mõtteviis, teooria ja tööriistad, individuaalne töö õppijaga, coaching`u mudelid ja tööriistad ning nende kasutamine.

 1. moodul. Keeleturg ja keeleõppe suunad (8 akadeemilist tundi)

 • Keeleturu ülevaade ja trendid

 • Keelte ja keeleõppe suundumused ning nende mõju keele-coaching’ule

 • Kuidas keele-coach’ina ennast turul positsioneerida ja kliente leida

 • Põhimõisted

Individuaalne töö (4 akadeemilist tundi): 

 • Keele-coaching’u kohta uurimine.

2. moodul. Keele-coach'i identiteet ja roll (8 akadeemilist tundi)

 • Kes on keele-coach ja kuidas ta erineb keeleõpetajast

 • Keele-coach’i pädevus, omadused ja oskused, identiteet

 • Keele-coach'i roll ja vastutus suhetes klientide ja teiste spetsialistidega

 • Coach`i mõtteviis

 • Grupi-coaching v DEMO: eesmärkide seadmine, rollid (2 akadeemilist  tundi)

Individuaalne töö (4 akadeemilist tundi): 

 • Isiklike õpetamis- ja juhendamismeetodite (stiili) väljaselgitamine.

 • Lühike ülevaade sinu isiklikest väärtustest ja sellest, kuidas need sinu coach’imist praktikas mõjutavad. 

3. moodul. Muudatuste tasandid ja protsessid (8 akadeemilist tundi)

 • Muudatuste tasandid: mõtted, tunded ja käitumine

 • Keele-coach’i roll nende tasandite mõistmisel ja toetamisel

 • Muudatuste protsess ja selle etapid

 • Mina kui muutuja

Individuaalne töö (4 akadeemilist tundi): 

 • Enda muutuste tasandi väljaselgitamine

4. moodul. Keeleõpetamine vs keele-coaching (8 akadeemilist tundi)

 • Keeleõpetamise ja keele-coaching’u erinevused ja sarnasused

 • Millal on sobivam kasutada keeleõpetamist, millal -coaching’ut

 • Kuidas integreerida keeleõpetamist ja keele-coaching’ut kliendi vajaduste ja eesmärkide põhjal

 • Kuidas muuta vanu mustreid õpetamises ja õppimises 

 • Grupi-coaching v DEMO: „Mina muudatuste protsessis“ (2 akadeemilist tundi)

Individuaalne töö (4 akadeemilist tundi): 

 • Keele-coach'i tööriistade katsetamine

 • Infograafiku loomine, mis võtab kokku peamised väljakutsed, millega keele-coach võib kokku puutuda, näiteks õppijate vastupanu või ootuste juhtimine jne.

5. moodul. Keele-coaching'u struktuur ja eesmärkide püstitamine (8 akadeemilist tundi)

 • Keele-coaching’u protsessi planeerimine ja loomine

 • Kuidas keele-coaching’u eesmärke seada ja sõnastada (nõustamine)

 • Eesmärkide saavutamiseks vajalike meetodite rakendamine

 • Kuidas keele-coaching’u tulemust hinnata (mõõdikud)

 • Kuidas teha kokkuleppeid

 • Keele-coach kui eesmärkide seadja

Individuaalne töö (4 akadeemilist tundi): 

 • Coaching’u sessiooni struktuuri kujundamine ja (keele)eesmärkide seadmine. 

 • Lühike ülevaade sellest, kui oluline on coaching’u ülesehitus ja eesmärkide seadmine keelekoolituses; arutelu, kuidas õppija kavatseb neid põhimõtteid oma coach’imise praktikasse kaasata.

6. moodul. Eetika, piirid ja coaching'u kultuur (8 akadeemilist tundi)

 • Eetika coaching’us ning vastutuse võtmise ja andmise põhimõtted

 • Piiride seadmine ja hoidmine keele-coaching’us (keerulised juhtumid)

 • Kuidas luua coaching’u-kultuuri, mis toetab õppijate arengut ja aitab saavutada tulemusi

 • Kuidas rakendada coaching’u tööriistu õpetamisel ja kuidas toetada õppijate emotsionaalset heaolu (nt hirmud, ebamugavus, ärevus)

 • Õpetajate kolleegium

 • Grupi-coaching v DEMO: edasised väljakutsed (2 akadeemilist tundi)

Individuaalne töö (4 akadeemilist tundi): 

 • Isiklike eetiliste piiride väljaselgitamine ja nende seadmine; negatiivsete emotsioonide märkamine ja toimetulek; plaani väljatöötamine, kuidas integreerida coaching’u elemente personaalse õpetamismeetodiga.  

 • Õppija koostab nimekirja isiklikest ja ametialastest piiridest, mida keele-coach peaks järgima, et vältida läbipõlemist ja tagada head tulemused. 

Programmi maht

48 ak t + 24 ak t individuaalset tööd + 6 ak t grupi- coaching’ut (1 moodul 8 ak t + 2 ak t individuaalset tööd). Kokku 78 akadeemilist tundi.

 

 

Iga moodul sisaldab loenguid, praktilisi harjutusi ja ülesandeid, kus õppijad saavad omandatud teadmisi ja oskusi rakendada. Lisaks võib programm sisaldada supervisiooni, kus õppijad saavad tagasisidet oma keele-coaching’u praktika kohta ja töötavad koos kaasõppijatega, et saavutada oma professionaalsed eesmärgid.

1. osa. Õpiväljundid.

Osaleja:
 

 • Teab keele-coaching’u põhimõtteid, mudeleid ja meetodeid.

 • Kasutab tõhusalt keele-coaching’u oskusi, näiteks aktiivset kuulamist, tõhusaid küsimusi, eesmärkide seadmist ja vastutuse andmist.

 • Teab, millised on keeleoskuse õpetamise strateegiad coaching’u-protsessis, sh lugemise, kirjutamise, rääkimise ja kuulamise puhul.

 • Vähendab oma ametialaseid pimenurki ja leiab lahenduse ummikseisudele, kui kujundab ümber n-ö raskete õppijate mõtteviisi.

 • Planeerib ja viib läbi tõhusaid keele-coaching’u sessioone, mis on kohandatud õppijate vajadustele, eesmärkidele ja eelistustele.

 • Teab, kuidas hinnata õppijate keeleoskust, ja pakub tõhusat edasi- ja tagasisidet.

 • Õpib, kuidas muuta oma tunnid võimalikult efektiivseks, et tundide ettevalmistusaeg väheneks ja õpilaste motivatsioon suureneks.

 • Tunnetab erinevust oma suhtlemisviisis klassiruumis.

 • Õpib oma tunde algusest lõpuni hästi ära kasutama.

 • Rakendab (enese)peegeldamise mudeleid, et parandada oma keele-coaching’u oskusi ja toetada oma professionaalset arengut.

 • Teeb interaktiivset tööd koos professionaalsete kolleegidega, sest maksimaalsete tulemuste saavutamiseks oodatakse kõigilt osalejatelt suurt kaasatust.

ep-consulting-graphics-02.png

Oled koolitusprogrammi edukalt läbinud, kui:

 • osaled kõigis kuues moodulis, sealhulgas kõikides tundides ja rühmaaruteludes ning täidad kõik individuaalsed ülesanded;

 • peegeldad isiklikku coaching’u praktikat ja arengut (nt päeviku pidamine, osalemine kolleegide coaching’us, enesehindamine, portfoolio kokkupanek);

 • töötad välja ühe keele-coachingu sessiooni plaani (sh keele eesmärkide seadmine, parandusvaldkondade tuvastamine ja strateegiate väljatöötamine keeleõppe toetamiseks);

 • viid läbi 3–6 keele-coaching’u sessiooni klientidega (sessioonide kohta tee märkeid, pea blogi vms).

Soovi korral saad osaleda töötubades, konverentsidel, seminaridel, et jätkata õppimist ja coaching’u oskuste täiendamist.

 

Kui oled koolitusprogrammi edukalt läbinud, anname sulle tunnistuse, kuhu on märgitud koolituse maht ja mille lisas on koolitusprogrammi sisu kirjeldus. 

Uued oskused, mis sa koolituselt saad:

 • Keele-coach’ina säästad oma väärtuslikku aega, sest annad vastutuse õppimise eest õppijale.

 • Keele-coach’ina on sul vähem stressi ja läbipõlemisoht väike.

 • Keele-coach’ina saad keskenduda rohkem õppija vajadustele ja aidata tal saavutada oma (keele)eesmärke individuaalsemalt kohandatud lähenemisviisi kaudu. 

 • Keele-coach’iks saamise käigus arendad oma õpetamis- ja suhtlemisoskusi, mis võimaldab sul olla oma töös palju tõhusam.

 • Keele-coach’i oskusi, nagu aktiivne kuulamine, õigete küsimuste küsimine ja eesmärkide seadmine, saab rakendada teistes coaching’u ja mentorluse valdkondades, aga ka isiklikus elus.

 • Keele-coach’ina oled palju eneseteadlikum ja oskad ennast paremini juhtida. Sa suudad muudatustega hästi toime tulla.

2. OSA. „Lähme süvitsi"

Läbiviija: Evelyn Soidla (coach, superviisor, meeskonna arendaja, koolitaja)

Eeldused: esimese koolitusprogrammi läbimine ("Esimesed sammud keeleõpetajast keele-coach`iks")

7. moodul. Coach'i põhioskused (8 akadeemilist tundi)

 • Aktiivne kuulamine

 • Kohalolu (enese hoidmine ja juhtimine)

 • Emotsioonide juhtimine

 • Teadlikkuse loomine õppijas

 • Õppimise soodustamine

 • Kasvu toetamine

 • Grupi-coaching v DEMO: (2 akadeemilist tundi)

Individuaalne töö (4 akadeemilist tundi): 

 • Keele-coach’i oskuste jälgimine ja analüüs.

 • Parem arusaam oma keele-coach`i stiilist.

8. moodul. Õigete küsimuste esitamise kunst (8 akadeemilist tundi)

 • Milline on coach`i küsimuste pagas

 • Lahenduskesksed küsimused ja nende mõju õpiprotsessile

 • 30 võimestavat küsimust, mis lisavad uusi vaatenurki ja vaatavad lahenduste ning ressursside suunas

 • Grupi-coaching v DEMO: õppija oskus esitada küsimusi (2 akadeemilist tundi)

Individuaalne töö (4 akadeemilist tundi): 

 • Keele-coach'i küsimuste esitamise praktika

9. moodul. Keele-coaching grupile (8 akadeemilist tundi)

 • Gruppidega töötamise kontekst. 

 • Kokkulepete sõlmimine grupiga (tööandja tellimus) 

 • Rollid ja vastutus grupis

 • Grupidünaamika ja rühmaprotsesside juhtimine

Individuaalne töö (4 akadeemilist tundi): 

 • Oma tööprotsessi jälgimine keele-coach`ina ja analüüs. Kuidas ma töötan grupiga? Mis on mulle oluline? Mis üks või teine lähenemine ei tööta?

10. moodul. Neuroteaduslik programmeerimine keele-coach'i töös (8 akadeemilist tundi)

 • Mis on neurolingvistiline programmeerimine (NLP)

 • Kuidas me kasutame sisemiselt oma meeli 

 • Kuidas on keel seotud mõtlemisega ja mil viisil on võimalik aimata, kuidas õppijad mõtlevad

 • Kuidas aju mõtleb

 • NLP tööriistad ja mudelid (sõnad mõjutavad seisundit)

Individuaalne töö (4 akadeemilist tundi): 

 • Oma positsiooni väljaselgitamine NLP-st lähtuvalt.

 • Oma tööriistakasti täiendamine NLP võtetega.

11. moodul. Takistuste ja piirangute eemaldamine õpiprotsessis (8 akadeemilist tundi)

 • Kuidas vabaneda piiravatest uskumustest ja luua toetavad uskumused

 • Kuidas muuta ebaproduktiivseid mõtteid

 • Kuidas muuta harjumusi nii, et need toetaksid meie õppimist

 • Sisemiste takistuste äratundmine (5 tarka jõudu)

Individuaalne töö (4 akadeemilist tundi): 

 • Lühike kokkuvõte õppija märkamistest. Milliseid piiravaid uskumusi ja ebatõhusaid harjumusi märkad oma keele-coaching`u protsessis? Kuidas nendega toime tuled? Mida täpselt teed? Millised on sinu väljakutsed? 

12. moodul. Keele-coach'i professionaalne areng. Tagasiside aitab edasi, edasiside veelgi kaugemale. (8 akadeemilist tundi)

 • Edasiside ja tagasiside peamised erinevused

 • Enesehindamine ja tagasiside vastuvõtmine keele-coach`i töös

 • Oma isikliku keele-coach`ingu stiili väljatöötamine

 • Keele-coach`i bränd

 • Grupi-coaching v DEMO: edasised väljakutsed (2 akadeemilist tundi)

2. osa. Õpiväljundid.

Osaleja:
 

 • Kasutab tõhusalt keele-coaching’u oskusi, näiteks kuulab aktiivselt, esitab tõhusaid küsimusi, loob teadlikkust ja toetab kasvu. 

 • Vähendab oma ametialaseid pimenurki ja lahendab ummikseisud, kui kujundab ümber n-ö raskete õppijate mõtteviisi.

 • Planeerib ja viib läbi tõhusaid keele-coaching’u sessioone gruppidele, mis on kohandatud õppijate vajadustele, eesmärkidele ja eelistustele.

 • Mõistab kultuuriteadlikkuse ja -tundlikkuse tähtsust keele-coaching’us ja arendab rahvusvahelist suhtlemisoskust.

 • Rakendab (enese)peegeldamise mudeleid, et parandada oma keele-coaching’u oskusi ja toetada oma professionaalset arengut.

 • Teab, kuidas mõõta tulemuslikkust, kuidas kaasavalt juhtida ning saavutada säilenõtkus.

 • Teab, kuidas eemaldada õppija takistused õppimisel, ja loob temaga isikliku õpiteekonna.

ep-consulting-graphics-02.png

Oled koolitusprogrammi edukalt läbinud, kui:

 • osaled kõigis kuues moodulis, sealhulgas kõikides tundides, rühmaaruteludes ja täidad kõik individuaalsed ülesanded;

 • peegeldad isiklikku coaching’u praktikat ja arengut (nt päeviku pidamine, osalemine kolleegide coaching’us, enesehindamine, portfoolio kokkupanek);

 • töötad välja ühe keele-coaching’u sessiooni plaani (sh keele eesmärkide seadmine, parandusvaldkondade tuvastamine ja strateegiate väljatöötamine keeleõppe toetamiseks);

 • viid läbi 3–6 keele-coaching’u sessiooni klientidega (sessioonide kohta tee märkeid, pea blogi vms).

Soovi korral saad osaleda töötubades, konverentsidel, seminaridel, et jätkata õppimist ja coaching’u oskuste täiendamist.

 

Kui oled koolitusprogrammi edukalt läbinud, anname sulle tunnistuse, kuhu on märgitud koolituse maht ja mille lisas on koolitusprogrammi sisu kirjeldus. 

© 2023 EP Consulting Services OÜ

bottom of page