top of page

`Teekond liidriks` programm

Evelyn Soidla ja Allan Kaljakin kutsuvad Sind koolitusprogrammi “Spetsialistist liidriks”

Sinu isiklikule ja professionaalsele arengule suunatud viiekuuline praktiline koolitusprogramm koosneb kuuest teemapõhisest moodulist. Iga moodul toimub 1 x kuus ühe koolituspäevana (8 akadeemilist tundi) 10.00 – 17.00.

Kui Sa soovid: oma karjääris edasi liikuda meeskonna/grupi/ organisatsiooni/vm. juhi positsiooni; omandada, arendada ja kinnistama vastavaid kompetentse.

Eesmärk:
Saada toetust: isiklikku ja professionaalset arengut spetsialistist liidriks kasvamisel;
meeskonna inspireerimise, kaasamise ja eestvedamise oskuste omandamisel.

Koolitusprogrammi eripära:
80% koolitusprogrammi kogumahust moodustavad praktilised tegevused:

• Integraalne (holistiline) lähenemine;
• DISC – profiili kasutamine tugevuste kaardistamiseks;
• coaching ja selle tehnikad kui eestvedamise ja kaasava juhtimise peamine töövahend;
• supervisioon – psühhodraama, sotsiomeetria jm tegevuslikud meetodid, mille läbitegemise käigus õpid neid ise oma juhi töös kasutama;

Pärast programmi läbimist:
• oled teadlik ja kasutad iseenda oskusi ja pädevusi;
• tunned kaasaegseid juhtimisteooriaid;
• mõistad oma rolli meeskonna inspireerija, kaasaja ja eestvedajana ning oskad analüüsida enda käitumist meeskonnas (sh tugevusi ja nõrkusi) ning teha sellest järeldusi;
• tunned grupijuhtimise ja meeskonnatöö rakendamise põhimõtteid ja tead selle vajalikkust meeskonnale ja organisatsioonile;
• kasutad meeskonnaliikmete inspireerimise, kaasamise ja eestvedamise põhimõtteid, mudeleid, meetodeid, tehnikaid;
• märkad grupidünaamikast tekkivaid raskusi ja rakendad sekkumise võtteid;
• valdad erinevaid inimeste juhtimise meetodeid, tehnikaid ja muid praktilisi töövahendeid ning oled seeläbi juhina tõhusam organisatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Millal?
Kolmapäeviti iga 3 nädala järel: 16.02, 09.03, 30.03, 27.04, 18.05, 08.06.2022.

Hind?
Eraisikule 1104,00 € (ilma KM-ta) ja ettevõtetele 1324,80 € (koos KM-ga).

Toimumiskoht: Tallinnas (täpne asukoht selgumisel)

Grupi suurus
6 – 12 osalejat

Koolitusmoodulid:
1. moodul
„Mina iseenda juhina“
Minu väärtused, hoiakud, uskumused ja kompetentsid, enesemotivatsioon, enesejuhtimine, energiataseme hoidmine ja ajajuhtimine.

2. moodul
„Mina meeskonnajuhina“
Juhi roll ja ülesanded meeskonna juhtimises, juhi isiksuse mõju meeskonnaliikmetele; meeskonna ühtsust ja omavahelist koostööd soodustav töökeskkond ja –kultuur, meeskonna loomine ja arengufaasid, koostöökokkulepped ning turvalisus meeskonnas.

3. moodul
„Mina eestvedajana“
Eestvedamine ja kaasav juhtimine, väärtuspõhine ja strateegiline juhtimine, sh muudatuste elluviimine, meeskonna kaasamine ja arendamine, suhete ja valikute juhtimine meeskonnas, sotsiomeetrilised tehnikad grupidünaamikate mõjutamiseks; määramatusega toimetulek.

4. moodul
„Mina protsesside korraldajana“
Rollid meeskonnas ja erinevate käitumisprofiilidega arvestamine, sh virtuaal- või kaugtöö kontekstis, delegeerimine, meeskonna juhtimine.

5. moodul
„Mina probleemide lahendajana“
Keeruliste tööalaste ja emotsionaalselt laetud olukordade käsitlemine, läbirääkimised, sisekommunikatsioon, meeskonna toetamine.

6. moodul
„Mina tunnustaja ja motiveerijana“
Tagasi- ja edasiside andmine, sh arengu- ja koostöövestluste läbiviimine, märkamine ja tunnustamine, innustamine ja motiveerimine.

Õppemeetodid:
Osalejate omavaheliseks kogemuste vahetamise, arvamuse ja ideede väljendamise, enesereflektsiooni ning koolitajaga konsulteerimise julgustamiseks kasutatakse erinevaid täiskasvanute õppe kognitiivseid (Jean Piaget), holistilisi (Rudolph Steiner, John Dewey, Maria Montessori) ja konstruktivistlikke (Lev Vygotsky) õpikäsitlusi, sh:

• Psühhodraama (Jacob L. Moreno) – kogemusõppe- ja arendusmeetod, mille põhieesmärk on  inimeste spontaansuse ja loovuse arendamine.
• Supervisioon – ehk töönõustamine, kus tegeletakse reaalsete tööalaste olukordadega, millega hetkel organisatsioon silmitsi seisab. Supervisiooniprotsess aitab indiviidil/meeskonnal liikuda hetkeolukorrast soovitud seisundisse. Supervisioon on protsess, mis aitab üheskoos luua muutusi ja/või reageerida parimal viisil muudatustele väljapoolt.
• Lahenduskeskne lähenemine (David Cooperrider ja Ronald Fry) – AI (Appreciative Inquiry) – tugevustele, tulevikule ja lahendustele suunatud lähenemine juhtimises. Aitab unistada ja keskenduda sellele, mida tulevikus soovime saavutada. Loob keskkonna, kus osaleja tunneb, et ta suudab ise valida, kuidas ta soovib enda, kui ressursina, panustada.
Konkreetsete õppemeetodite valikul lähtume konkreetsest päeva teemast ja grupi hetke vajadusest.

Koolitusel kasutatavad meetodid põhinevad järgmistel autoritel:

David Cooperrider
Robert Dilts
Dwight D. Eisenhower
Patrick Lencioni
Jacob Levy Moreno
John Whittington
Sir John Whitmore
Ken Wilber
Peter Hawkins
Abraham Maslow
Gervase Bushe

Koolitusel kasutatavad aktiivõppemeetodid:
Individuaalne töö
Paaristöö
Rühmatöö
Ajurünnak
Grupiarutelu
Kuula meie taskuringhäälikut ja saa nii programmist kui ka meist rohkem teada!

https://www.youtube.com/watch?v=RFwTqBFLjz8

Kes me oleme?

Evelyn Soidla (MA)
Enam kui 25 aastase kogemusega õppejõud, koolitaja, mentor, nõustaja ning professionaalne superviisor ja coach (Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuse liige ning tase 6 superviisor, ICF ja ANSE liige), partner erinevate tasandi juhtidele ja meeskondadele nii Eesti kui rahvusvaheliste organisatsioonide juures, nii era kui avalikus sektoris.

Allan Kaljakin (MA)
Enam kui 10 aastase keskastme- ja tippjuhina töötamise kogemusega Täiskasvanute koolitaja (tase 6), litsenseeritud DiSC® koolitaja-konsultant ning professionaalne superviisor ja coach (Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige), praktilise grupijuhtimise ja sotsiomeetria väljaõppe läbinud psühhodraama rakendaja.

Oleme:
• omandanud haridusteaduse magistri kraadi;
• töötanud täiskasvanute õpetaja ja koolitajana, sh välja töötanud ja elluviinud erinevaid arengu- ja koolitusprogramme;
• tegelenud järjepidevalt isikliku ja professionaalse arengu ja enesetäiendamisega;
• läbinud nii rahvusvahelistele (Association of National Organisations for Supervision in Europe) kui ka Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu standarditele vastava superviisori ja coachi väljaõppe ning omandanud vastava pädevuse professionaalsel tasemel töötamiseks;
• Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liikmed ja hariduse töögrupis aktiivselt Eesti hariduselu edendamisse panustajad;
• osalenud seminaridel ja konverentsidel, sh rahvusvahelisel tasemel nii spetsialistide kui ka juhtide sihtrühmadele;
• juhtinud nii gruppe (nt õpperühmad), meeskondi kui ka organisatsiooni: Evelyn enda ettevõtet ja ESCÜt juhatuseliikmena, Allan Tallinna Õpetajate Maja ja nüüd ka enda ettevõtet.
• Koolitusprogrammi “Spetsialistist liidriks” on Sul võimalik tellida oma organisatsiooni sisekoolitusena.

bottom of page